Stypendia

Stypendia szkolne | 2018-2019

Warunki uzyskania

Do wypełnionego wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć WYŁĄCZNIE:

 • Oświadczenie o dochodach (dostępne w załączniku lub do pobrania w sekretariacie),
 • Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dostępne w załączniku lub do pobrania w sekretariacie)

Wszystkie inne dokumenty, które należało dołączać do wniosków w latach ubiegłych (np. xero dowodu, zaświadczenia z MOPR, dodatki mieszkaniowe itp.) obecnie nie są wymagane.

ZAŁĄCZNIKI

Warunki uzyskania stypendium szkolnego.
Kryteria do spełnienia:

 • dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać:
  • 514 zł netto – stypendium będzie przyznane od września 2018r.,
  • 528 zł netto – stypendium będzie przyznane od października 2018r.,
 • jednocześnie musi wystąpić co najmniej jedno z poniżej wymienionych okoliczności:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • rodzina niepełna,
  • zdarzenie losowe,

Należy pobrać i wypełnić wniosek
wraz z załącznikami z sekretariatu szkoły lub wydrukować z załączników zawartych powyżej oraz dostarczyć wypełniony wniosek i załączniki  w terminie do 17 września 2018 r. do sekretariatu szkoły.

Opracowanie:
Monika Żyśko – Gołębiowska
Małgorzata Kalisz

PROGRAM STYPENDIALNY

Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika