RODO

Klauzula informacyjna

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO – czyli unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna RODO dla rodziców.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

♦ Administratorem Państwa danych osobowych, danych Uczniów jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18.

♦ Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.

♦ Państwa dane osobowe oraz dane uczniów będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

♦ Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową.

♦ Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

♦ Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie.

♦ Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

♦ Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy przepisów Prawa Oświatowego.

_________________
Wiedza ogólna:

♦ Urząd Ochrony Danych Osobowych

♦ Przydatne definicje


Skip to content