Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

https://sp18.lublin.eu

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 1 września 2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28 września 2023

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

♦ Dokumenty w formacie PDF są dostępne cyfrowo.
♦ Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
♦ Przeprowadzono test dostępności strony dla osób niepełnosprawnych
Tingtun Checker | Wynik 98 %

Strona internetowa szkoły spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

♦ przełącznik zmiany | szary | kontrast
♦ przełącznik zmiany wielkości czcionki
♦ można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Dostępność architektoniczna
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | BIP szkoły

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-23

Skip to content