Artykuły

Legitymacja szkolna

Organizacja dokumentacji dla ucznia

Uczniowie nowo przyjęci do szkoły:
– w celu uzyskania legitymacji szkolnej składają w sekretariacie szkoły podpisane zdjęcie legitymacyjne.
Aktualizacja legitymacji szkolnej:
– ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i małej pieczęci urzędowej,
– przewodniczący klas proszeni są, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, o zebranie legitymacji od wszystkich uczniów z klasy i złożenie w sekretariacie szkoły, w celu przedłużenia ich ważności.

Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej:
– w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www),
– do wniosku należy dołączyć podpisane zdjęcie legitymacyjne oraz dowód opłaty skarbowej,
– za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej”(Dz.U. z 2006 r., nr 225, poz 1632)),
– wpłaty za duplikat legitymacji należy dokonywać na konto szkoły:
BANK Pekao S. A. V O/Lublin 96 1240 1503 1111 0010 0158 5758

Wydanie mLegitymacji:
– w celu uzyskania kodu do aktywowania mLegitymacji w aplikacji mObywatel należy przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp18.lublin.eu zdjęcie legitymacyjne w formacie jpg lub jpeg o rozmiarze nie większym niż 5 MB oraz podać numer legitymacji szkolnej papierowej/okazać legitymację szkolną papierową w sekretariacie szkoły (mLegitymacja jest dodatkiem do tradycyjnej legitymacji szkolnej),
– w celu przedłużenia ważności mLegitymacji uczeń powinien wybrać w aplikacji mObywatel mLegitymację szkolną, następnie funkcję „więcej”, z menu, które się wyświetli „Przedłuż ważność” i zeskanować nowy kod QR, który można będzie w ostatnich dniach września pobrać z sekretariatu szkoły.

Załączniki:

Wniosek o duplikat

Instrukcja mlegitymacja

Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika

Skip to content