.Aktualności

STYPENDIA SZKOLNE 2023/2024

Warunki uzyskania stypendium szkolnego:
• adres zamieszkania na terenie Miasta Lublin (jeśli uczeń mieszka poza Lublinem może starać się o stypendium szkolne w urzędzie gminy),
• dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 600 zł netto w miesiącu sierpniu 2023r.,
• jednocześnie musi wystąpić co najmniej jedno z poniżej wymienionych okoliczności:

o bezrobocie,
o niepełnosprawność,
o ciężka lub długotrwała choroba,
o wielodzietność,
o brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
o alkoholizm lub narkomania,
o rodzina niepełna,
o zdarzenie losowe (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Termin składania wniosków mija 15 września 2023r.
Wnioski w formie papierowej dostępne są w sekretariacie Szkoły.

W związku z wprowadzeniem nowej aplikacji elektronicznej dotyczącej stypendiów i
zasiłków szkolnych osoby zainteresowane składaniem wniosków w taki sposób proszone są o kontakt bezpośredni z psychologiem szkolnym
– Małgorzatą Kalisz, która udzieli wszystkich wyjaśnień:
malgorzata.kalisz@sp18.lublin.eu

Małgorzata Kalisz

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | psycholog

Skip to content