MPNJU

Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego
Od września 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie działa Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego, jako języka mniejszości narodowej (dla obywateli Polski pochodzenia ukraińskiego).
Uczniowie MPNJU mają możliwość nauczania się nie tylko języka ukraińskiego, ale także własnej historii, kultury i geografii Ukrainy. Dzieci i młodzież wielokrotnie występowali z przedstawieniami teatralnymi na corocznym Festiwalu Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień”, oraz niejednokrotnie jeździli ze spektaklami do Chełma i Lwowa. We wrześniu 2022 MPNJU został przeniesiony ze Szkoły Podstawowej nr 38 do Szkoły Podstawowej nr 18 w Lublinie.

Міжшкільний Пункт Навчання української мови Від вересня 2022 року в Початковій школі 18 діє Міжшкільний Пункт Навчання української мови, як мови національної меншини (для громадян Польщі українського походження).
Учні МПНУМ, як мови національної меншини, мають можливість не тільки вчити українську мову а також пізнавати власну історію, культуру та геогафію України. Діти та молодь неоднаразово виступали з театральними постановками на фестивалі української культури «Підляська осінь», їздили також із виставами до Холма і до Львова. До вересня 2022 року цей пункт діяв при Початковій школі №38 м.Любліна.

Skip to content