Stypendia

Stypendia szkolne | 2017-2018

Program stypendialny dla uczniów | Lubelskie wspiera uzdolnionych


Stypendia 2017-2018.

Do wypełnionego wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć WYŁĄCZNIE:

 • Oświadczenie o dochodach (dostępne w załączniku lub do pobrania w sekretariacie),
 • Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dostępne w załączniku lub do pobrania w sekretariacie)

Wszystkie inne dokumenty, które należało dołączać do wniosków w latach ubiegłych (np. xero dowodu, zaświadczenia z MOPR, dodatki mieszkaniowe itp.) obecnie nie są wymagane.

ZAŁĄCZNIKI

Warunki uzyskania stypendium szkolnego.
Kryteria do spełnienia:

 • dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 514 zł netto
 • jednocześnie musi wystąpić co najmniej jedno z poniżej wymienionych okoliczności:
  bezrobocie,
  niepełnosprawność,
  ciężka lub długotrwała choroba,
  wielodzietność,
  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
  alkoholizm lub narkomania,
  rodzina niepełna,
  zdarzenie losowe,
 • pobrać i wypełnić wniosek wraz z załącznikami z sekretariatu szkoły lub wydrukować z załączników zawartych powyżej,
 • dostarczyć wypełniony wniosek i załączniki w terminie do 15 września 2017 r. do sekretariatu szkoły,

Opracowanie
Monika Żyśko – Gołębiowska
Małgorzata Kalisz

Monika Żyśko-Gołębiowska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | wychowanie fizyczne

Skip to content