Edukacja

Eksperyment dydaktyczny

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lublinie złożony 29 maja 2016 r. dotyczący przeprowadzenia eksperymentów dydaktycznych dla klasy 7a “Mój przyjaciel Robot” i klasy 7b “Biologia, chemia – to mnie kręci” nasza szkoła otrzymała w listopadzie bieżącego roku pozytywną decyzję Ministra Edukacji Narodowej.

Obydwa eksperymenty pedagogiczne będą realizowane w ww. klasach w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019. Celem eksperymentów jest:
– nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce z informatyki, fizyki, techniki, biologii i chemii,
– kształtowanie umiejętności interpersonalnych (współdziałanie w zespole, rozwiązywanie konfliktów na drodze negocjacji),
– rozwijanie u uczniów uzdolnień i aspiracji poznawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zwiększenie motywacji do nauki przedmiotów ścisłych,
– rozbudzanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych,
– zwiększenie motywacji do nauki przedmiotów ścisłych.

Dzięki wykorzystaniu przez naszą szkołę metod warunkujących nauczanie przez odkrywanie, uczniowie zyskają dodatkowe, możliwości interdyscyplinarnego zdobywania wiedzy matematyczno – technicznej i przyrodniczej, będą efektywniej stymulowani w samodzielnym rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów. Na podstawie wyników doświadczeń i obserwacji, a także eksperymentowaniu i testowaniu uczniowie będą mieli dodatkową możliwość posługiwania się informacją. Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechniką Lubelską umożliwi uczniom poszerzanie wiadomości, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie postaw badawczych i ciekawości otwartej na nowinki technologiczne. Praca metodą projektu wspierana między innymi przez specjalistów uczących w Lubelskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego dzięki wielostronnej aktywności uczniów oraz nauczycieli umożliwi efektywniejsze zindywidualizowanie nauczania, co w przyszłości przyczyni się do wyższych wyników w zakresie przyrostu, operatywności i trwałości wiedzy.

Najważniejszym efektem dla naszych uczniów objętych eksperymentami będzie podejmowanie nauki na kierunkach ścisłych, a w konsekwencji podejmowanie pracy w gałęziach gospodarki opartych na wiedzy informatyczno-technicznej i przyrodniczej.

Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika

Skip to content