Aktywna tablica

 1. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
  DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA
 2. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
  RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 -„AKTYWNA TABLICA”
 3. nazwa zadania;
  (Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”)
 4. wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania
  wartość dofinansowania 35.000,00 PLN
  wartość zadania: 43.750,00 PLN
 5. krótki opis zadania.
  Wybrane pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii wraz z zestawem laptopów zostaną zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze SPE, co pozwoli korzystać z możliwości, płynących z zastosowania TIK w edukacji. Pomoce zaspokajają potrzeby wszystkich 3 grup terapii wskazanych we wniosku, a zestaw laptopów gwarantuje ich równoległe użycie w szkole przez grupę specjalistów. Zakupione pomoce wesprą szkołę w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pomoce będą wykorzystane w pracy stacjonarnej oraz zdalnej, hybrydowej, na zajęciach indywidualnych i grupowych. Pomogą zwiększyć zaangażowanie dziecka w proces uczenia się i osiągnąć zakładane cele. Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.
Skip to content