Marek Krukowski

Dyrektor
Marek Krukowski


Wykształcenie
1985r. – 1990r. – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, dzienne studia magisterskie, magister historii, specjalność nauczycielska,
1998r. – studia podyplomowe w zakresie Konstucjonalizmu, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie,
2000r. – kurs kwalifikacyjny z zakresu Wychowania do życia w rodzinie, WODN w Lublinie,
2005r. – studia podyplomowe w zakresie Ekonomii o specjalności Zarządzanie Szkołą, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie,
2011r. – studia podyplomowe Liderów Oświaty, CEO, Collegium Civitas w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej
01.09.1990r. – 31.08.1999r. – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Sobianowicach,
01.03.1999r. – 30.06.1999r. – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 18 im. J. Długosza w Lublinie,
01.09.1999r. – nadal – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie
w Gimnazjum nr 18 im. M. Rataja w Lublinie, obecnie w Szkole Podstawowej nr 18 im. M. Rataja w Lublinie,
01.09.2006r. – 30.04.2007r. – wicedyrektor Gimnazjum nr 18 im. M. Rataja w Lublinie,
01.05.2007r. – 31-08-2017r. – dyrektor Gimnazjum nr 18 im. M. Rataja w Lublinie,
01.09.2017r. – 31-08-2018r. – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Rataja w Lublinie.

Dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, ważne formy doskonalenia zawodowego
1999r. – I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii,
2001r. – egzaminator z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum,
2002r. – akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego,
2003r. – wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
2006r. – egzaminator egzaminu maturalnego z historii,
2007r. – egzaminator egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie
(przewodniczący zespołu egzaminatorów i egzaminator),
2014r. – Szkolenie z zakresu ewaluacji w nadzorze pedagogicznym w ramach projektu “Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” w wymiarze 120 godzin,
2014r. – Szkoła trenerów programu Aktywna Edukacja zorganizowana przez CEO,
2016r. – Dyrektor Konsultant na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty.

Otrzymane nagrody i odznaczenia
2006r., 2011r. – Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty,
2003r., 2008r., 2015r. – Nagroda Prezydenta Miasta Lublin,
2014r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej,
2017r. – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

Koncepcje i rozwiązania metodyczne, innowacje programowe i organizacyjne wdrażane w szkole:

♦ Wprowadzanie na terenie szkoły oceniania kształtującego,
♦ “Dzwonek na podsumowanie”- 5 minut przed końcem każdej lekcji czasem na podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej,
♦ Akademicka klasa dwujęzyczna z językiem angielskim pod patronatem Zakładu lingwistyki stosowanej UMCS w Lublinie od roku szkolnego 2016/2017,
♦ Nauczanie ekspedycyjne, czyli realizacja podstawy programowej w oparciu o zasoby środowiska lokalnego – zapraszanie gości na lekcje, wycieczki edukacyjne, wizyty w szkołach wyższych, wizyty w muzeach, domach kultury,
♦ Opracowanie Przewodnika dla rodziców”, forum dla absolwentów i rodziców na stronie internetowej szkoły,
♦ Opracowanie programu Szkolnego Ośrodka Siatkówki. Klasy siatkarskie dla chłopców w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych od 2013 roku.

Publikacje, opracowania, programy autorskie, innowacje:

♦ Projekt Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji. Civic Voices to program prowadzony przez Edukacyjną Fundację Amerykańskiej Federacji Nauczycieli, jako część grantu Q307A090003 ufundowanego przez Amerykański Departament Edukacji na podstawie Ustawy Edukacja dla Demokracji, uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Wśród uczestników projektu byli uczniowie Gimnazjum nr 18, którzy nagrywali, tłumaczyli na język angielski wywiady z uczestnikami przemian demokratycznych w Polsce. Wywiady zamieszczane były na stronie projektu, a jego podsumowaniem była wizyta amerykańskich partnerów w Gimnazjum nr 18 i wizyta dyrektora jako opiekuna grupy projektowej w USA w maju 2012r. w ramach konferencji podsumowującej rezultaty działań uczestników
♦ „Dostrzec piękno demokracji” – artykuł w Przeglądzie Oświatowym Dwutygodniku Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania nr 7(427) z 1 kwietnia 2011 roku.

Skip to content