Statut

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 września 2022r. wprowadza się zmiany w Statucie Szkoły.

W rozdziale 2 §5 w ust.8po literze „z” dopisano „wytycznymi w stosownym rozporządzeniu” i wykreślono „rozporządzeniem”.

Statut

Statut zmiany

♦ Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania

Warunki niepromowania uczniów w klasach I – III | 2019-09-10


Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12 maja 2021r. wprowadza się zmiany w Statucie Szkoły.

Statut 2020-04-06 – tekst ujednolicony aktualny
♦ zmiany wprowadzone 9 września 2020
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 9 września 2020r. wprowadza się zmiany w Statucie Szkoły.
1. W rozdziale 1 w §3 ust 21 po słowie „dydaktycznym” dopisano „wyjątek stanowi kontakt ucznia z rodzicami (prawnymi opiekunami)”.


Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 listopada 2019 r. wprowadza się zmiany w Statucie Szkoły.
1. W rozdziale 1 w §3 ust 21 po słowie „czasie” dopisano „przerw i ”oraz po słowie „że” dopisano „w trakcie lekcji”.

Statut Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | 2019-09-10

Statut Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | Zmiany | 2019-09-10


Statut | Uchwała Nr 816/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie nadania statutu

Statut | Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 10 stycznia 2019r. | zmiany w statucie szkoły

Statut |Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | 2018-09-10

Statut|2018-09-10 zm.

Statut|2018-04-13 zm.

Wniosek

Statut|2017-11-13 zm.