Artykuły

Jedność – siła

27.03.2023 roku odbyło się zajęcia dla uczniów klas 4-8 na temat “Jedność – siła”.

Omawiano kwestie integracji Ukraińców w Polsce, skuteczne sposoby adaptacji w kraju oraz osiąganie sukcesu. Z historycznego przeglądu utrwalono wiedzę dzieci na temat historii Ukrainy, sposobów stania się niepodległym krajem. Wyjaśniano rodzaje przemocy, sytuacje konfliktowe i sposoby ich unikania lub rozwiązywania.

Aktywnie prowadzono dialog na temat tego, jak można powstrzymać przejawy agresji, dokuczania, lekceważenia, przemocy oraz sposoby tworzenia bezpiecznego środowiska edukacyjnego. Doszliśmy do wniosku, że osobiste zaangażowanie w proces edukacyjny oraz umiejętność przestrzegania własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa otoczenia przyniesie pozytywne rezultaty nie tylko dla samych uczniów, ale także dla społeczeństwa, w tym w ten sposób możliwy jest wkład w pomoc Ukrainie w procesie odbudowy.

Lesia Soboliwska
Inna Khuda


27.03.2023 для учнів 4-8 класів проводилося заняття на тему “В єдності – сила”. Обговорювали питання інтеграції українців в Польщі, способи ефективної адаптації в країні та досягнення успіху. З історичної довідки закріплювали знання дітей про історію України, шляхи її становлення як незалежної країни. Зясовували види насильства, конфліктних ситуації та способи їх уникнення або вирішення.

Активно вели діалог, як можна зупинити прояви агресії, докучання, зневаги, насильства та способи формування безпечного освітнього середовища. Дійшли висновку, що особисте докладання зусиль у навчальному процесі та вміння дотримуватися особистої безпеки та безпеки оточуючих, принесе позитивний результат не тільки для самих учнів, а й для суспільства, зокрема таким чином можливий вклад у допомозі Україні під час відбудови.

Леся Соболівска
Інна Худа

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content