Artykuły

Stypendia 2020-2021

Dokumenty do złożenia w sekretariacie Szkoły:

 • Wniosek o przyznanie świadczeń materialnych (dostępne w załączniku lub do pobrania w sekretariacie),
 • Oświadczenie o dochodach uzyskanych w sierpniu 2020r. (dostępne w załączniku lub do pobrania w sekretariacie),

Wszystkie inne dokumenty, które należało dołączać do wniosków w latach ubiegłych (np. xero dowodu, zaświadczenia z MOPR, dodatki mieszkaniowe itp.) obecnie nie są wymagane.

ZAŁĄCZNIKI

Warunki uzyskania stypendium szkolnego.
Kryteria do spełnienia:

 • adres zamieszkania na terenie Miasta Lublin (jeśli uczeń mieszka poza Lublinem, może starać się o stypendium szkolne w urzędzie gminy),
 • dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 528 zł,
 • jednocześnie musi wystąpić co najmniej jedno z poniżej wymienionych okoliczności:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • rodzina niepełna,
  • zdarzenie losowe,

Ostateczny termin dostarczenia do sekretariatu Szkoły wypełnionego wniosku oraz oświadczenia o dochodach (uzyskanych w sierpniu 2020r.) mija dnia 15 września 2020 r. 

Opracowanie:
Monika Żyśko – Gołębiowska
Małgorzata Kalisz

 

Małgorzata Kalisz

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | psycholog

Skip to content