Eksperyment pedagogiczny

Eksperyment pedagogiczny Biologia, chemia – to mnie kręci! realizowany jest w klasie VII B Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie jako program zajęć pozalekcyjnych.

Eksperyment ma na celu skuteczne wsparcie w rozwoju i zwiększenie umiejętności uczniów szkoły podstawowej w obszarze nauk przyrodniczych, skupiając się na zagadnieniach z biologii i chemii. Nowatorskie podejście polega na wspieraniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów biologią i chemią w formie oddziaływania wielostronnego. W ramach eksperymentu pedagogicznego podjęta została współpraca z uczelnią wyższą  oraz innymi instytucjami.

♦ Część zajęć programu Biologia, chemia – to mnie kręci! będzie odbywało się na wyższej uczelni – Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (będą to zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii oraz zajęcia  pokazowe w Muzeum Zoologiczne UMCS oraz Ogrodzie Botanicznym UMCS).

♦ W ramach eksperymentu została zawarta współpraca z firmą MEDI-SEPT , dzięki której odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne z podstawy produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej.

♦ Realizowane będą również zajęcia we współpracy z innymi instytucjami takimi jak – oczyszczalnia ścieków w Hajdowie, laboratorium kryminalistyki, Fundacją Epicrates.

Na zajęciach z biologii:

Na zajęciach z biologii prowadzonych w ramach eksperymentu pedagogicznego został zrealizowany moduł „Grzyby”. Uczniowie w ramach tych zajęć mieli możliwość uzyskania wielu informacja na temat tego królestwa organizmów, prowadząc obserwacje, wykonując doświadczenia, analizując teksty źródłowe. Uczestnicy eksperymentu planowali, przeprowadzili doświadczenie wykazujące wytwarzanie dwutlenku węgla przez drożdże w fermentacji alkoholowej, tym samym odpowiadając na pytanie dlaczego ciast rośnie na drożdżach?  Uczniowie obserwowali pod mikroskopem pączkujące drożdże, przekonując się, że nie każdy grzyb ma trzon i kapelusz. Aby uzyskać więcej informacji o grzybach jadalnych i trujących  uczniowie porównywali  okaz pieczarki ze zdjęciami i rysunkami z atlasu muchomora sromotnikowego.  Dzięki analizie tekstów źródłowych poznali legendy o grzybach – klątwa chroniąca grobowiec  króla Kazimierza Jagiellończyka, legendę o chorobie Świętego Wita , czy ogniach Świętego Antoniego. Na podsumowanie tej części projektu uczniowie przygotowali plakaty  oraz mapy mentalne. W przyszłym tygodniu zaplanowane są  zajęcia laboratoryjne z mykologii i mikrobiologii ogólnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

Na zajęciach z chemii:

Podczas zajęć z chemii uczniowie pracowali nad projektem „Nie-zwykła woda. Czym jest dla nas woda?”, w ramach którego badali właściwości wody, porównywali przewodnictwo elektryczne wody destylowanej oraz mineralnej, a także zwrócili uwagę na problem zanieczyszczenia wód i sposoby ich usuwania. Młodzi przyrodnicy sprawdzali rozpuszczalność różnych substancji w wodzie, zastanawiając się przy tym, od czego ten proces zależy. Sporządzali mieszaniny przeróżnych substancji w wodzie, a następnie projektowali doświadczenia, w których dane mieszaniny rozdzielali na składniki. Dokonali analizy budowy cząsteczki wody i porównali ją z budową cząsteczkową innych substancji. Przekonali się, że właściwości substancji mają ścisły związek z jej strukturą. Ważnym elementem dociekań stało się ustalenie, od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie. I na to pytanie uczniowie znaleźli odpowiedź drogą eksperymentu. Następnie przenieśli się w „Barwny świat wskaźników”, gdzie badali zmiany barw indykatorów w roztworach wodnych różnych substancji spotykanych w życiu codziennym, ustalając odczyn danego roztworu.

Wszystkie prowadzone eksperymenty sprawiają młodzieży mnóstwo radości. Uczniowie z dużą satysfakcją pogłębiają swoją wiedzę biochemiczną samodzielnie projektując, a następnie wykonując doświadczenia i obserwacje.

Agnieszka Piwińska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | biologia

Polish PL Ukrainian UA
Skip to content